Strokovni organi šole

Šolo upravljata ravnatelj, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ, ter svet šole, ki ga sestavljajo:

·         predstavniki ustanovitelja (Stanislav Praprotnik, Marjetka Rotar, Tinka Teržan);

·         predstavniki delavcev šole (Li-An Kozmelj, Špela Mesec, Andreja Panjtar, Matjaž Pintarič, Petra Veber);

·         predstavniki staršev (Petra Dolenc, Katja Lang, Peter Pokorn).

Predsednica sveta šole je Petra Veber, namestnica Tinka Teržan.

Svet šole ima štiriletni mandat.

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je na šoli oblikovan svet staršev. Predsednica sveta staršev je Petra Dolenc. Starši lahko kontaktirajo s svojimi predstavniki za zapisnik sej. Predstavniki oddelkov so:

1. a Ana Nastran 4. a Petra Miklavčič
1. b Urša Panjtar 4. b Mateja Bernot Goričanec 7. a Jurij Ivanušič
1. c Katja Nastran 4. c Mihela Kastelic 7. b Marjeta Pintar
1. d Neža Mali 4. d Katja Lang 7. c Kitka Koprivnikar
2. a Lucija Krznar 5. a Tina Seher Klavora 8. a Petra Dolenc
2. b Petra Oseli 5. b Janez Hostnik 8. b Ljupka Hočevar
2. c Suzana Leben 5.c Sabina Dobrajc 8. c Jasna Hartman Kejžar
 2. d Franc Dolenc 5. d Maja Bajt
9. a Tjaša Gorjanc Polak
3. a Boštjan Notar 6. a Peter Pokorn 9. b Elizabeta Lovšin Brelih
3. b Igor Sep 6. b Mirnesa Biščević 9. c Borut Plestenjak
3. c Jernej Švab 6. c Jan Novak 9. d Špela Maček
3. d Matevž Košir 6. d Andreja Sever

Na šoli delujejo strokovni organi šole: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

Svet šole je imenoval pritožbeno komisijo, ki jo sestavlja deset članov (šest predstavnikov strokovnih delavcev šole, dva predstavnika strokovnih delavcev druge šole in dva predstavnika staršev). Le-ta odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca.