Športnovzgojni karton

Eden od osrednjih namenov športne dejavnosti je pozitiven vpliv na telesne značilnosti (predvsem na voluminoznost telesa) in razvijanje gibalnih ter funkcionalnih sposobnosti, ki pripomorejo k učinkovitejšemu in bolj nadzorovanemu gibanju. Hkrati moramo otroka naučiti osnovnih gibalnih vzorcev (tek, skoki, meti, visenja, opore …), ki so pogoj za koordinirano vsakodnevno gibanje, na podlagi njih pa temeljnih športov (športi, ki so del učnega načrta) in športnih dejavnosti.

Zato je v novih učnih načrtih (Kovač in Novak, 2001a, b; Kovač in Novak, 2002) prvi od štirih sklopov ciljev namenjen razvijanju telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti, drugi in tretji pa usvajanju različnih športnih (praktičnih – gibalnih in teoretičnih) znanj. Vsak učenec naj bi spoznal svoje gibalne sposobnosti, jih znal v višjih razredih tudi izmeriti in ovrednotiti dosežke, narediti nekatere primerjave ter na podlagi tega načrtovati sebi ustrezno vadbo. Prav tako pa naj bi usvojil temeljne gibalne spretnosti v taki meri, da bi se lahko z določenimi športi ukvarjal tudi v svojem prostem času v različnih življenjskih obdobjih.

Zato številne evropske države, ZDA, Kanada in Avstralija že vrsto let spremljajo telesni in gibalni razvoj učencev. Podobno podatkovno zbirko, ki jo imenujemo športnovzgojni karton, imamo tudi v Sloveniji.

 

NAMEN PODATKOVNE ZBIRKE ŠPORTNOVZGOJNI KARTON JE SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE TELESNIH ZNAČILNOSTI IN GIBALNIH SPOSOBNOSTI UČENCEV

Računalniški program GRAF 3 WEB

·       Podatki o zadnji verziji programa GRAF 3 WEB:  verzija 1.00 z dne 18.7.2002.

·       Program je napisan za brskalnika Internet Explorer verzija 4, 5 ali 6 ali Netscape verzija 6. Deloval bi naj tudi z brskalnikom Opera, kar pa nisem preverjal. S starejšimi verzijami brskalnikov program ne dela!!!

·       Program GRAF 3 WEB omogoča vnos podatkov za posameznika in na osnovi vnešenih rezultatov izriše njegov graf. Posamezniku tako omogoča, da kadarkoli vnese podatke in ugotavlja kje v populaciji se ti podatki nahajajo. Če so boljši od republiškega povprečja, je vrednost histograma nad 50, če so slabši od republiškega povprečja je vrednost histograma pod 50, če pa so enaki republiškemu povprečju, je vrednost histograma enaka 50. Histogrami predstavljajo surove rezultate posameznika preračunane v T vrednosti. Na desni strani grafa se da v prvi koloni razbrati, koliko učencev je pri neki T vrednosti slabših od mojega rezultata, v drugi koloni pa koliko učencev ima od mene slabšo vrednost XT, ki predstavlja povprečje vseh osmih motoričnih testov. Če kateri izmed osmih motoričnih testov manjka, se XT ne izračuna.

·       Program ne preverja razpone vrednosti vnešenih rezultatov (zgornja in spodnja meja rezultata)!!! Vnos poljubnih podatkov tako učencem omogoča tudi eksperimentiranje z vnešenimi rezultati in ugotavljanje, kje v svoji populaciji bi bili, če bi imeli tak in tak rezultat.

·       Graf se da tudi izpisati na tiskalniku s pomočjo opcij tiskanja, ki jih ponuja sam brskalnik, ali z uporabo desne tipke na miški – z njo kliknemo na graf in izberemo želeno opcijo.

 

V kakšnih enotah se vnašajo podatki:

Ime testa

oznaka testa

primer vnosa

kaj pomenijo te številke?
telesna višina

ATV

1855

185,5 cm
telesna teža

ATT

885

88,5 kg
kožna guba nadlahti

AKG

08

8 mm
dotikanje plošče z roko

DPR

56

56 ponovitev
skok v daljino z mesta

SDM

255

255 cm
poligon nazaj

PON

087

8,7 sekund
dviganje trupa

DT

45

45 ponovitev
predklon

PRE

51

51 cm
vesa v zgibi

VZG

098

98 sekund
tek na 60 m

T60

085

8,5 sekund
tek na 600 m

T600

124

124 sekund

Program lahko zaženete s klikon na naslednji link:

http://www.fsp.uni-lj.si:8080/Graf3