Izbirni predmeti

V šolskem letu 2019/2020 učitelji ponujajo naslednje izbirne predmete:

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov teden­sko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Predmet(e), ki ga (jih) učenec izbere, ga (jih) mora obiskovati celo šolsko leto. Izbira v mesecu juniju je dokončna.

Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. O nameravani oprostitvi se šolo seznani vsako leto ob postopku izbire.

UČITELJ PREDMET KRATICA IZBIRA
7. r
1. Helena Markuta Računalništvo 7. r – Urejanje besedi UBE
2. Urška G. Štajer Nemščina I NI1
3. Matjaž Pintarič Obdelava gradiv – les OGL
4. športni pedagog Šport za sprostitev ŠSP
5. Katarina Peternelj Sodobna priprava hrane SPH
6. Petra Jerovšek Španščina 1 SI1
7. Maja Reven Likovno snovanje 1 LS1
8. Katja Vilfan Organizmi v naravnem in umetnem okolju ONA
9. Tanja Potočnik Francoščina I FI1
10. Teja Đjokić Verstva in etika 7. – 9. r VE1
8. r
1. Helena Markuta Računalništvo 8. r – Multimedija MME
2. Urška G. Štajer Nemščina II  NI2
3. Matjaž Pintarič Robotika v tehniki – LEGO MINDSTORMS RVT
4. Športni pedagog Šport za zdravje ŠZZ
5. Katarina Peternelj Načini prehranjevanja NPH
6. Vita Bokal Španščina 2 ŠI2
7. Maja Reven Likovno snovanje 2 LS2
8. Katja Vilfan Rastline in človek RČL
9. Tanja Potočnik Francoščina II FI 2
10. Ana Mirtič/Marja Pahor Poskusi v kemiji POK
11. Teja Đjokić Verstva in etika 7. – 9. r VE2
9. r
1. Helena Markuta Računalništvo 9. r – Računalniška omrežja ROM
2. Urška G. Štajer Nemščina III  NI3
3. Ana Mirtič/Marja Pahor Poskusi v kemiji POK
4. Športni pedagog Izbrani šport nogomet, odbojka, IŠPN, IŠPO
5. Vita Bokal Španščina 3 ŠI3
6. Maja Reven Likovno snovanje 3 LS3
7. Mateja Jelenc Arnšek Ansambelska igra ANI
8. Petra Jerovšek Retorika RET
9. Tanja Potočnik Francoščina III FI 3
10. Teja Đjokić Verstva in etika 7. – 9. r VE3

 

V šolskem leto 2018/2019 učitelji ponujamo učencem naslednje izbirne predmete:

7. RAZRED

Izbirni predmet Učitelj Izvajanje v šol. letu 2018/2019
Francoščina I Tanja Potočnik da
Nemščina I Urška Guzelj Štajer da
Španščina 1  Vita Bokal da
Verstva in etika 7. – 9. r Tea Djokić ne
Likovno snovanje 1 Maja Reven da
Računalništvo 7. r – Urejanje besedil Helena Markuta da
Obdelava gradiv – les Matjaž Pinarič da
Sodobna priprava hrane Katarina Peternelj da
Šport za sprostitev Učitelji ŠPO da
Raziskovanje domače okolice  Mojca Kalan ne

 

8. RAZRED

Izbirni predmet Učitelj Izvajanje v šol. letu 2018/2019
Francoščina II Tanja Potočnik  da
Nemščina II  Urška Guzelj Štajer  da
Španščina 2 Vita Bokal  da
Verstva in etika 7. – 9. r Tea Djokić  ne
Likovno snovanje 2 Maja Reven  da
Računalništvo 8. r – Multimedija Helena Markuta  da
Šport za zdravje Učitelji ŠPO  da
Načini prehranjevanja Katarina Peternelj  da
Robotika v tehniki – LEGO MINDSTORMS Matjaž Pintarič  da
Ansambelska igra Mateja J. Arnšek  ne

 

9. RAZRED

Izbirni predmet Učitelj Izvajanje v šol. letu 2018/2019
Francoščina III Tanja Potočnik  da
Nemščina III  Urška Guzelj Štajer  da
Španščina 3 Vita Bokal  da
Likovno snovanje 3 Maja Reven  da
Verstva in etika 7. – 9. r Tea Djokić  ne
Računalništvo 9. r – Računalniška omrežja Helena Markuta  da
Poskusi v kemiji učitelj KEM  ne
Izbrani šport nogomet, odbojka, učitelji ŠPO  odbojka da, nogomet ne
Rastline in človek Mojca Kalan  ne
Ansambelska igra Mateja J. Arnšek  da

 

(Skupno 284 obiskov, današnjih obiskov 1)