Izbirni predmeti

Za šolsko leto 2018/2019 učitelji ponujajo učencem naslednje izbirne predmete:

7. RAZRED

Izbirni predmet Učitelj Izvajanje v šol. letu 2018/2019
Francoščina I Tanja Potočnik
Nemščina I Urška Guzelj Štajer
Španščina 1  Vita Bokal
Verstva in etika 7. – 9. r Tea Djokić
Likovno snovanje 1 Maja Reven
Računalništvo 7. r – Urejanje besedil Helena Markuta
Obdelava gradiv – les Matjaž Pinarič
Sodobna priprava hrane Katarina Peternelj
Šport za sprostitev Učitelji ŠPO
Raziskovanje domače okolice  Mojca Kalan

 

8. RAZRED

Izbirni predmet Učitelj Izvajanje v šol. letu 2018/2019
Francoščina II Tanja Potočnik
Nemščina II  Urška Guzelj Štajer
Španščina 2 Vita Bokal
Verstva in etika 7. – 9. r Tea Djokić
Likovno snovanje 2 Maja Reven
Računalništvo 8. r – Multimedija Helena Markuta
Šport za zdravje Učitelji ŠPO
Načini prehranjevanja Katarina Peternelj
Robotika v tehniki – LEGO MINDSTORMS Matjaž Pintarič
Ansambelska igra Mateja J. Arnšek

 

9. RAZRED

Izbirni predmet Učitelj Izvajanje v šol. letu 2018/2019
Francoščina III Tanja Potočnik
Nemščina III  Urška Guzelj Štajer
Španščina 3 Vita Bokal
Likovno snovanje 3 Maja Reven
Verstva in etika 7. – 9. r Tea Djokić
Računalništvo 9. r – Računalniška omrežja Helena Markuta
Poskusi v kemiji učitelj KEM
Izbrani šport nogomet, odbojka, učitelji ŠPO
Rastline in človek Mojca Kalan
Ansambelska igra Mateja J. Arnšek

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov teden­sko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Predmet(e), ki ga (jih) učenec izbere, ga (jih) mora obiskovati celo šolsko leto. Izbira v mesecu juniju je dokončna.

Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko. O nameravani oprostitvi se šolo seznani vsako leto ob postopku izbire.