Nacionalno preverjanje znanja

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA NPZ 

Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli  – 64. člen:

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. ra­zreda obvezno. V 6. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali itali­janščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in prvega tujega jezika. V 9. razredu osnovna šola po predpisanem postopku izvede nacionalno preverjanje znanja iz slovenščine ali itali­janščine oziroma madžarščine na narodno mešanih območjih, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Tretji predmet določi minister tako, da v mesecu septem­bru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda izbere največ štiri predmete in določi, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje na posamezni šoli. Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja so dodatna in­formacija o znanju učencev. Podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

Za učence zasebnih šol in šol, ki izvajajo program osnov­ne šole po posebnih pedagoških načelih, je tretji predmet pri nacionalnem preverjanju znanja prvi tuji jezik. Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Slove­niji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Nacionalno preverjanje znanja je za odrasle prostovoljno. Podrobnejše določbe o izvajanju nacionalnega preverja­nja znanja izda minister.

Izbrani predmeti za določitev tretjega predmeta, iz katerega bodo učenci 9. razreda osnovne šole opravljali nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu so bili: prvi tuji jezik, likovna umetnost, domovinska in državljanska kultura in etika in fizika.

Na OŠ Škofja Loka-Mesto bomo LETOS kot tretji predmet preverjali znanje iz DKE (domovinska in državljanska kultura in etika)Naknadnega roka ni. Podrobnejša navodila o izvedbi NPZ boste učenci in starši dobili na razrednih urah in roditeljskih sestankih. Dodatne informacije in naloge dobite na spletni stani http://www.ric.si/

Nacionalni preizkusi bodo potekali v naslednjih terminih:

 • v torek, 7. maja: NPZ iz SLOVENŠČINE (6. in 9. r),
 • v četrtek, 9. maja: NPZ iz MATEMATIKE (6. in 9. r),
 • v ponedeljek, 13. maja: NPZ iz tujega jezika – ANGLEŠČINA (6. r) in 3. predmet – (9. r).

VPOGLED ZA UČENCE

Učenci do svojega preizkusa dostopajo s svojo matično številko in šifro, ki so jo dobili prvi dan preverjanja. Na vpogledih učitelj predstavi, kaj je posamezna naloga preverjala, in skupaj z učenci ugotovi, ali je njegov preizkus znanja ovrednoten v skladu z moderiranimi navodili za vrednotenje. V primeru, da je katera od nalog sporno ovrednotena, učenci lahko uveljavljajo pravico do poizvedbe.

Seznanitev učencev z dosežki NPZ in vpogled za učence 9. r bo organiziran po naslednjem razporedu:

 • ponedeljek, 3. 6. 2019:
  • c – SLJ: 1. ura, Košak
  • a – DKE (v času LUM): 2. ura, Djokić
  • c – DKE (v času TJA) 3. ura, Djokić
  • a – MAT: 4. ura, Pirc,
  • c – MAT: 5. ura, Zakotnik
 • torek, 4. 6. 2019:
  • b – MAT (v času ŠPO): 1. ura, Zakotnik
  • b – DKE (v času GEO): 2. ura, Djokić
  • b – SLJ (času GUM): 4. ura, Potočnik
  • a – SLJ: 5. ura, Strnad

Seznanitev učencev z dosežki NPZ in vpogled za učence 6. r bo organiziran po naslednjem razporedu:

v četrtek, 6. 6. 2019:

 • 6. d – SLJ: 1. ura Strnad
 • 6. d – MAT: 2. ura Čadež
 • 6. b – MAT: 3. ura Čadež

v petek, 7. 6. 2019:

 • 6. a – TJA: 1. ura Benedik
 • 6. b – SLJ: 2. ura Strnad
 • 6. a – MAT: 3. ura Veber
 • 6. a – SLJ: 4. ura Košak
 • 6. b – TJA: 5. ura Benedik

v ponedeljek, 10. 6. 2019:

 • 6. d – TJA: 1. ura Mesec
 • 6. c – MAT: 2. ura Veber
 • 6. c – SLJ: 3. ura Košak
 • 6. c – TJA: 5. ura Benedik

OBVEŠČANJE STARŠEV O DOSEŽKIH UČENCEV

Dosežki učencev 6. in 9. razreda so izraženi v absolutnih in odstotnih točkah. Dodatno analizo dosežka pripravi Državni izpitni center, v šoli, kjer je učenec opravljal NPZ, pa lahko dobi podrobnejše obrazložitve dosežka. Do dodatne analize dosežkov v elektronski obliki (v obliki pdf) bodo učitelji, učenci in starši lahko dostopali s šifro učenca in številko EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si .

VPOGLED ZA STARŠE

Potekal bo po predhodni najavi staršev pri učitelju predmeta, v tajništvu ali vodstvu šole en dan prej do 14.00  (za 9. r – torek, 4. 6. oz. za 6. r – petek, 7. 6. 2019).

Vpogledi bodo potekali v kabinetu predmetov (MAT – 204 , TJA – 113a, SLJ – 113a, DKE – 214) oziroma v zbornici šole.

9. razred:  v sredo, 5. 6. 2019, od 7.30 do 8.15 in od 13.30 do 14.00.

Pri slovenščini Bogdan Košak od 7.30 do 8.15 in Tanja Potočnik od 13.30 do 14.00, pri matematiki Kristina Erznožnik od 7.30 do 8.15 in Petra Zakotnik od 13.30 do 14.00, pri DKE Tea Djokić od 7.30 do 8.15.

6. razredv ponedeljek, 10. 6. 2019, od 7.30 do 8.15 in od 13.30 do 14.00.

Pri slovenščini Andreja Hafner 7.30 do 8.15 in Vanja Hudolin od 13.30 do 14.00, pri matematiki Andreja Koprivec od 7.30 do 8.15 in Lucija Štebe od 13.30 do 14.00, pri angleščini Veronika Pučko od 7.30 do 8.15 in Andreja Markovič od 13.30 do 14.00 .

OBVEŠČANJE STARŠEV O DOSEŽKIH UČENCEV

Dosežki učencev 6. in 9. razreda so izraženi v absolutnih in odstotnih točkah. Dodatno analizo dosežka pripravi Državni izpitni center, v šoli, kjer je učenec opravljal NPZ, pa lahko dobi podrobnejše obrazložitve dosežka.

Do dodatne analize dosežkov v elektronski obliki (v obliki pdf) bodo učitelji, učenci in starši lahko dostopali s šifro učenca in številko EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si za za 9. razred v ponedeljek, 10. 6. 2019 in za 6. razred v ponedeljek, 17. 6. 2019.

Petek, 21. 6. 2019 je zadnji dan, ko lahko učenci ali njihovi starši za 6. in 9. razred zahtevajo učenčev preizkus znanja iz preteklega šolskega leta.

 

(Skupno 250 obiskov, današnjih obiskov 1)